(เข้าชม 338 ครั้ง)

จำนวนนักเรียนชั้น ป.1-6

ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.1 0 1 1
ป.2 2 3 5
ป.3 0 3 3
ป.4 0 1 1
ป.5 4 2 6
ป.6 2 3 5

 นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ