(เข้าชม 337 ครั้ง)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป. 3

ปีการศึกษา     2553      ค่าเฉลี่ย      54.44
ปีการศึกษา      2554      ค่าเฉลี่ย      63.81 นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ