(เข้าชม 398 ครั้ง)

บุคลากรของโรงเรียนวัดอุตมิงค์

ชื่อ - สกุล รายการที่อบรม วัน เดือน ปี
นายธนา  ตราชูวณิช การอบรมครูทั้งระบบ (UTQ) 13  ก.ย.  2555
  การรายงานผลการเรียนผ่านเว็บของสพฐ.  
  การปฏิบัติธรรม 27-29  ก.ย.   25552
นายสุรพล  ฉิมพิบูลย์ การพัฒนาครูทั้งระบบ (UTQ) 9  ส.ค. 2555
  การพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2555
     
นางนิภาพร  บุตรฉุย การอบรมครูทั้งระบบ 9  ส.ค.  2555
  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็ก LD 18-20 ก.ย. 2555
     
นางบุญชู  เพ็ชรร่วง การผลิตสื่อมัลติมิเดีย 26 มิ.ย.และ5-8 ก.ค.2555
  การจัดซื้อ จัดจ้างในระบบ EGP  
  การรายงานผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ สพฐ.  
  การพัฒนาครูทั้งระบบ (UTQ) 9 ส.ค. - 16 ก.ย. 2555
  การสร้างเว็บไซต์โรงเรียน 21 - 22 ก.ย. 2555


นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ