กรรมการสถานศึกษา (เข้าชม 468 ครั้ง)

 

พระครฺอุดมวัชรกิจ

 

นายประสิทธิ์  เอี่ยมลมัย

 

นายอุดม  สงวนเจียม

 

นายวิรัตน์  อิ่มทรัพย์

 

นางศรีนวล  สังขจันทร์

 

นางภาณี  พันธุ์เทศ

นางชลอ  หงษ์ทอง

 

นายธนา  ตราชูวณิช

 

 นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ