(เข้าชม 761 ครั้ง)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ  - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายสาลี  ศรีภิรมย์

2466 - 2467

นายถนอม  โลหพันธ์

2467 - 2469

นายสันต์  โพธิรังสี

2469 -2471

นายโชติ  จันทน์มาลา

2471 - 2484

นายประศาสน์  ธีรสานต์

2484 - 2485

นายทรงชัย  เจตบุตร

2485 - 2485

นายทวี  สายศิลปี

2485 - 2486

นายขจร  จุโจปมา

2486 - 2504

นายเลื่อน  บุญมีโชติ

2504 - 2523

นายทวี  บุญบันดาล

2523 - 2532

นายสุนัย  พัฒนพรรณพงศ์

2533 - 2538

นายยิ่งกมล  นาคะเวช

2538 - 2554

นายธนา  ตราชูวณิช

2554 - ปัจจุบัน

 นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ