(เข้าชม 360 ครั้ง)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป. 5

ปีการศึกษา      2552      ค่าเฉลี่ย      44.00
 ปีการศึกษา      2553      ค่าเฉลี่ย      33.24
ปีการศึกษา      2554      ค่าเฉลี่ย      48.33


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป. 2

ปีการศึกษา      2553      ค่าเฉลี่ย      46.67
ปีการศึกษา      2554      ค่าเฉลี่ย      59.45


นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ