(เข้าชม 298 ครั้ง)

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชาย หญิง รวม
2 3 5

 นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ