o-net (เข้าชม 346 ครั้ง)
ผลการสอบ  o-net
ปีการศึกษา  2552   ค่าเฉลี่ย  37.88
ปีการศึกษ    2553   ค่าเฉลี่ย  41.99
ปีการศึกษา   2554  ค่าเฉลี่ย  47.88


นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ