วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ (เข้าชม 361 ครั้ง)
วิสัยทัศน์
มีคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาได้ ห่างไกลยาเสพติด


เป้าหมาย

นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความรู้คู่สังคมไทย


พันธกิจ

 
1. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับทุกคน
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนโดยครูและพระภิกษุตามโครงการเสริมความรู้สู่วิถีพุทธ
3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม - ดูงานตามความสนใจและความถนัด
5. พัฒนาบุคลากร ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน


 


นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ